Praktisk information

Till vårdnadshavare

För att vår vision ”en bra start i livet” ska bli en verklighet är vi beroende av ett nära samarbete mellan föräldrar och skola. Vi lägger ut allmän information om läxor utflykter och annat på infomentor.se samt för dialog med vårdnadshavare vid behov. Du som vårdnadshavare är alltid välkommen att höra av dig vid eventuella funderingar.

Hos oss är vårdnadshavare välkomna att besöka verksamheten men hör gärna av dig innan så att vi kan ta emot er på bästa sätt. Under året har vi föräldramöten, utvecklingssamtal, skolråd samt avslutningsfester som är en viktig del av samarbetet mellan hem och skola.

Ledighet

Det är angeläget att eleverna befinner sig i skolan under terminerna och att resor planeras till läsårets lovdagar och sommarlov. Vid nationella prov beviljas inte ledighet. Eleven själv och vårdnadshavaren ansvarar för att eleven vid eventuell ledighet inte kommer efter i skolarbetet.

Utdrag ur skollagen 7 kapitlet
Elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Rektor beslutar om ledigheter längre än 10 dagar. Upp till 10 dagar kan rektor uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet. Ett beslut om ledighet ska enligt skollagen grundas på en samlad bedömning av elevens situation. I bedömningen ska hänsyn tas till frånvarons längd, elevens studiesituation, möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen, hur angelägen ledigheten är för eleven samt om eleven fullgör sin skolplikt eller deltar i utbildningen utan att vara skolpliktig. Situationer då bestämmelsen skulle kunna bli aktuell är t. ex. vid vissa resor, familjehögtider eller religiösa högtider.

Försäkring

Eleverna är försäkrade via Trygg-Hansa och elevförsäkring gäller olycksfall både under skoltid och fritid. Vid olycka ta kontakt med skolan för skadeanmälan.

Transport

Eleverna i närområdet erbjuds skolskjuts. Vid frågor kring bussturen, kontakta skolan.

Lunch

Lunchen serveras i Brukskyrkans matsal och levereras från Restaurang Köket i Skellefteå.

Fritids

Kontakta fritids:

Telefon

0910-797912