Värdegrund

Trygghet är en förutsättning för att våra elever ska kunna växa i kunskap och som medmänniskor. Skolans värdegrundsarbete utgår från styrdokumenten samt bygger på en kristen värdegrund. Vi arbetar efter ”gyllene regeln” som säger att man behandlar andra som man själv vill bli behandlad. Vi arbetar för en trygg skolmiljö med god arbetsro där man visar respekt för olika åsikter, livsåskådningar och olikheter i personlighet och läggning. Du behöver inte vara troende för att vara elev här. Vi vill att alla elever ska få en bra start i livet.

Vi arbetar med värdegrundsfrågor efter dessa fem punkter:

Människans lika värde

Skolan ska ge trygghet och självkänsla. Vi vill lära barnen att behandla andra på ett sådant sätt som de själva vill bli behandlade – och dessutom våga ta personlig ställning i olika etiska frågor. Vi arbetar mot varje form av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Jämställdhet mellan män och kvinnor

Att arbeta för och visa på kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter är en självklarhet. Varje elev ska få möjlighet att utveckla sina förmågor och intressen oavsett könstillhörighet och flickor och pojkar ska bedömas och bemötas lika.

Solidaritet med svaga och utsatta

Vi vill verka för att eleverna ska känna solidaritet med andra människor genom kunskap om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället. Den etiska dimensionen ska genomsyra all verksamhet.

Alla människors lika värde

Vi ser varje barn som unikt och värdefullt. Vårt värde består inte i hur duktiga vi är eller i vad vi kan prestera – utan i den vi är. Alla människor ska värderas lika högt oavsett deras förutsättningar eller var de befinner sig.

Individens frihet och integritet

Vi vill värna om individens frihet och integritet, bekämpa trakasserier och stärka elevernas medkänsla. Verksamheten vilar på grundläggande demokratiska värderingar.