Untitled Document

Pedagogik

Skolans pedagogik bygger på två av våra byggstenar - flexibel inlärning (anpassat lärande) och kreativ kommunikation.

A) Flexibel inlärning

Flexibel inlärning innebär variation, och att eleven får utvecklas utifrån sina förutsättningar och sitt sätt att lära.

Genom att arbeta med olika lärstilar kan varje elev få möjlighet att utvecklas utifrån sin egen förutsättning.

Vi utgår från fyra olika kända lärstilar:

Visuell | Auditiv | Kinestetisk | Taktil

En inlärningsstil är hur eleven lättast kan börja koncentrera sig, ta emot, bearbeta och minnas ny eller svår information. De flesta är starkast på en inlärningsstil. Ingen inlärningsstil är bättre än någon annan.

Visuella elever tycker om att använda ögonen. Att se sakerna de ska lära sig.

Auditiva elever tycker om att använda öronen. Att lyssna när läraren berättar, läsa högt, få muntliga instruktioner, använda musik och rytm osv.

Kinestetiska elever har lättare att lära sig om läraren visar hur man gör. De tycker om att använda kroppen, dramatisera, göra film och bildspel, bygga modeller osv.

Taktila elever har lättare att lära sig om de använder händerna mycket genom att teckna, klippa och klistra, spela spel, tillverka egna inlärningsredskap osv.

Tillämpning i undervisningen

Tyngdpunkten i undervisningen är att eleverna på ett aktivt sätt och utifrån sin egen lärstil, ska tillgodogöra sig kunskaper och erfarenheter. Eleverna ska tränas i att ta ansvar för sin egen inlärning.

Vi ser vikten av "djupinlärning" – dvs. att det finns en förståelse över sammanhanget mellan delar och helhet. Med ytlig kunskap kan eleverna klara sina prov men sakna den förståelse som de flesta högre studier och arbetsplatser kräver.

Våra klassrum

Anpassat lärande gäller även den miljö där undervisningen äger rum. Därför ingår våra lokaler och klassrum som en del av skolans pedagogiska metoder för att praktisera flexibel inlärning.

B) Kreativ kommunikation

Kreativ kommunikation innebär att eleverna får utveckla sitt språk och sin förmåga att kommunicera. Detta innefattar såväl verbal som icke verbal kommunikation. Vi använder olika sätt att kommunicera genom exempelvis drama, retorik, bild, språk, berättande och internationella kontakter.

Kreativa medel

Medel som vi bland annat arbetar med är litteratur, dagstidningar, musik, media och bild.

Tillämpning i undervisningen

En målsättning är att ge eleverna goda språkkunskaper, så att de exempelvis via nätet kan ha kontakt med barn i andra länder. På så sätt får de ökad internationell förståelse och kan utveckla solidaritet med människor från olika kulturer.

Eleverna får göra presentationer, tidningar, utställningar och filmer m.m.

Vi hjälper barnen att ifrågasätta informationsflödet och hitta ett personligt uttryckssätt genom att praktisera och analysera kommunikation via bilder och filmer, samt studera budskap och propaganda i massmedia.